homeklachtenreglement

Klachtenregeling at.zorg

Ten aanzien van klachten handelt at.zorg conform de bepalingen uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (de Wkkgz).

Bij wie kunt u een klacht indienen?

Mocht u niet tevreden zijn over een aspect van uw behandeling, dan kunt u dit het beste bespreken met de behandelaar over wie u een klacht heeft. Samen kunt u dan kijken waardoor de klacht wordt veroorzaakt en samen kunt u zoeken naar een oplossing. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kunt u met uw klacht naar de directie.

Niet tevreden over?

De wijze waarop uw behandeling plaatsvindt, staat beschreven in het behandelplan dat in overleg met u is opgesteld door de hoofd (regie) behandelaar. Dit behandelplan is met u besproken en door u (en/of uw ouders/verzorgers) ondertekend voor akkoord. Tevens hanteren wij een Professioneel Statuut waar in beschreven is aan welke voorwaarden en welke wet- en regelgeving onze zorg moet voldoen.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling. Wanneer u niet tevreden bent, dan horen we dat graag van u. Van een klacht kunnen we leren. Het is voor u, maar ook voor ons van belang dat u vertelt waarover u niet tevreden bent. U kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over:

 • De behandeling. U had bijvoorbeeld een ander soort behandeling verwacht;
 • De behandelaar, omdat u vindt dat hij/zij niet goed naar u luistert;
 • Een beslissing van de behandelaar, bijvoorbeeld het wijzigen van medicijnen;
 • De afhandeling van de administratie, bijvoorbeeld het niet op tijd bericht hebben ontvangen;
 • Een medewerker van at.zorg, omdat hij/zij zich tegenover u niet correct heeft gedragen.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als cliënt van at.zorg een klacht indienen. Tevens kunnen uw wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) een klacht indienen evenals mensen uit uw directe omgeving (bijv. school, huisarts) indien zij direct betrokken zijn bij de behandeling.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden:


Klachtenprocedure

De klager kan op verschillende manieren bij ons aangeven dat hij/zij niet tevreden is:

 • Bij de directe behandelaar. Het is het beste om eerst met de behandelaar  te praten.
 • Het klachtenformulier kan worden ingevuld. De klacht wordt dan doorgestuurd naar de directeur van at.zorg. Hij neemt uw klacht in behandeling.
 • De klager en/of at.zorg kunnen de klachtbehandeling aan een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris overdragen. De klachtenfunctionaris kan de klager gratis van advies dienen met betrekking tot het indienen van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
 • Na het indienen van de klacht zal deze zo snel mogelijk in behandeling worden genomen. De klacht wordt zorgvuldig onderzocht.
 • De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een door de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
 • De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 • De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van at.zorg waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. Verder staat hierin vermeld welke beslissingen at.zorg over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn de maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
 • Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van at.zorg noodzaakt, kan at.zorg de genoemde termijn van 6 weken met ten hoogste 4 weken verlengen. at.zorg doet daarvan voor het verstrijken van de eerste termijn van 6 weken schriftelijk mededeling aan de klager.

Advies en ondersteuning

Mocht de klacht na het doorlopen van bovengenoemde klachtenprocedure nog niet naar tevredenheid van de klager opgelost zijn, dan is er nog de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. at.zorg heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met de geschillencommissie EZa. Meer informatie kunt u lezen in dit document

Klachten kun je indienen via info@at-groep.nl.


Jaarverslag klachtenbehandeling 2020

In 2020 ontving at.zorg 6 klachten. Dat is in de lijn met de afgelopen jaren. Toen ontving at.zorg tussen de 4 en 7 klachten. Van de 6 klachten loste at.zorg er 5 op via de informele behandeling. De afhandeling van klacht 6 (telefonische bereikbaarheid) heeft onze aandacht.

Met elkaar in gesprek gaan

Klachten pakken we direct op. Door snel te reageren en in gesprek te gaan, lost at.zorg klachten sneller op. Deze manier van klachtenbehandeling is voor zowel at.zorg als voor de cliënten prettig.

Het betekent dat we snel contact opnemen met de indiener van een klacht. We gaan in op vragen of problemen. We luisteren en zoeken naar een oplossing. Dat kan met een goed gesprek of een verhelderende brief. De indiener van een klacht voelt zich zo serieus genomen.

Het is belangrijk om te luisteren naar ervaringen en signalen van cliënten. Het kan bijdragen aan het soms herstellen van fouten, het verbeteren van de dienstverlening en het herstel van vertrouwen in de organisatie.

We willen leren van klachten

‘Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt’. Klachten laten zien hoe cliënten onze dienstverlening ervaren. Hoe logisch een werkwijze voor ons ook lijkt, het zijn de cliënten die ons met hun klachten daar nog eens naar laten kijken.

Met de mensen die in 2020 een klacht hebben ingediend, is (telefonisch) contact geweest. Na uitleg over de werkwijze en de keuzes die zijn gemaakt, ontstaat er vaak meer begrip. We kunnen niet aan alle verwachtingen voldoen. Belangrijk is wel dat we steeds goed vertellen waarom we iets wel of niet doen. Daarmee kunnen we beter aan verwachtingen voldoen. Dat is ook gebleken: vrijwel alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost. De klacht wat betreft de telefonische bereikbaarheid en het niet kunnen doorschakelen naar mobiele nummers heeft onze aandacht.

Klachten 2020

We kregen in 2020 zoals gezegd 6 klachten. De eerste klacht had betrekking op het doorberekenen van zorgkosten. Er is gevraagd om een creditnota. Na afstemming en communicatie met de indiener van de klacht is het bedrag gecrediteerd.  We hebben het interne proces bekeken en afspraken gemaakt, zodat dit niet meer voor kan komen.

De tweede klacht ging over de begeleiding door een coach. De directeur behandelzaken heeft aangeboden om in gesprek te gaan met de indieners van de klacht. Dat gesprek is niet doorgegaan vanwege corona. Daarna is nogmaals gevraagd of de klagers in gesprek wilden. Dat wilden ze niet. Er zijn ook gesprekken geweest met de betrokken coach.

Klacht 3 had te maken met het functioneren van een medewerker. De indiener van de klacht verweet haar niet professioneel handelen. Er is gesproken met de indiener van de klacht en excuus aangeboden. Verder is een verbetertraject voor de medewerker ingezet. Ze werkt niet meer in de functie die ze had.

De vierde klacht betrof het sturen van een verslag van een speltherapiesessie naar de ouder van een andere cliënt. De ouder die de mail onterecht ontvangen heeft, is meteen gebeld en heeft op verzoek de mail direct verwijderd. Aan de ouders van betrokken cliënt is de situatie uitgelegd en zijn excuses gemaakt. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De vijfde klacht is ingediend door iemand die terug wilde worden gebeld over een cliënt. Dat is hem ook toegezegd, maar niet gebeurd omdat beide betrokken behandelaren ziek waren op dat moment. Dit is echter niet teruggekoppeld. De medewerker is hierop aangesproken en heeft aangegeven dit voortaan direct te handelen.

Tenslotte hebben we klachten gekregen over de telefonische bereikbaarheid. Er is een medewerkster aangenomen om dit probleem op te lossen. Een probleem blijft nog wel dat doorverbinden naar mobiele nummers niet kan. Daarom moeten mensen soms meerdere keren bellen om de juiste persoon te kunnen spreken. Dit heeft onze aandacht.


Vertrouwenspersoon

Heb je een vraag of een klacht? Of zit je ergens mee en wil je het niet aan je begeleiding vertellen? Dan is er binnen at.zorg een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar. De cliëntvertrouwenspersoon:

* biedt je een luisterend oor;
* geeft je informatie en advies;
* zoekt samen met jou naar een vertrouwelijke oplossing;
* werkt niet bij at.zorg, maar bij het LSR.


Meer weten? Klik op de flyer hieronder.