homeklachtenreglement

Klachtenregeling at.zorg

Ten aanzien van klachten handelt at.zorg conform de bepalingen uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (de Wkkgz).

Bij wie kunt u een klacht indienen?

Mocht u niet tevreden zijn over een aspect van uw behandeling, dan kunt u dit het beste bespreken met de behandelaar over wie u een klacht heeft. Samen kunt u dan kijken waardoor de klacht wordt veroorzaakt en samen kunt u zoeken naar een oplossing. Wanneer u er samen niet uitkomt dan kunt u met uw klacht naar de directie.

Niet tevreden over?

De wijze waarop uw behandeling plaatsvindt staat beschreven in het behandelplan dat in overleg met u is opgesteld door de hoofd (regie) behandelaar. Dit behandelplan is met u besproken en door u (en/of uw ouders/verzorgers) ondertekend voor akkoord. Tevens hanteren wij een Professioneel Statuut waar in beschreven is aan welke voorwaarden en welke wet- en regelgeving onze zorg moet voldoen.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling. Wanneer u niet tevreden bent, dan horen we dat graag van u. Van een klacht kunnen we leren. Het is voor u, maar ook voor ons van belang dat u vertelt waarover u niet tevreden bent. U kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over:

 • De behandeling. U had bijvoorbeeld een ander soort behandeling verwacht;
 • De behandelaar, omdat u vindt dat hij/zij niet goed naar u luistert;
 • Een beslissing van de behandelaar, bijvoorbeeld het wijzigen van medicijnen;
 • De afhandeling van de administratie, bijvoorbeeld het niet op tijd bericht hebben ontvangen;
 • Een medewerker van at.zorg, omdat hij/zij zich tegenover u niet correct heeft gedragen.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als cliënt van at.zorg een klacht indienen. Tevens kunnen uw wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) een klacht indienen evenals mensen uit uw directe omgeving (bijv. school, huisarts) indien zij direct betrokken zijn bij de behandeling.

Klachtenprocedure

De klager kan op verschillende manieren bij ons aangeven dat hij/zij niet tevreden is:

 • Bij de directe behandelaar. Het is het beste om eerst met de behandelaar  te praten.
 • Het klachtenformulier kan worden ingevuld. De klacht wordt dan  doorgestuurd naar de directeur van at.zorg. Hij neemt uw klacht  dan in behandeling.
 • De klager en/of de at.zorg kunnen de klachtbehandeling aan een  onafhankelijke externe klachtenfunctionaris overdragen. De klachtenfunctionaris kan de klager gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
 • Na het indienen van de klacht zal deze zo snel mogelijk is behandeling worden genomen. De klacht wordt zorgvuldig onderzocht.
 • De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een door de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
 • De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 • De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van at.zorg waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. Verder staat hierin vermeld welke beslissingen at.zorg over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn de maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
 • Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van at.zorg noodzaakt, kan at.zorg de genoemde termijn van 6 weken met ten hoogste 4 weken verlengen. at.zorg doet daarvan voor het verstrijken van de eerste termijn van 6 weken schriftelijk mededeling aan de klager.

Advies en ondersteuning

Mocht de klacht na het doorlopen van bovengenoemde klachtenprocedure nog niet naar tevredenheid van de klager opgelost zijn, dan is er nog de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. at.zorg heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met de geschillencommissie EZa. Meer informatie kunt u lezen in dit document.

Klachten kun je indienen via zorg@at-groep.nl