home algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q.

enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. at.groep: at.groep B.V., dan wel at.werk B.V., tevens handelend onder de handelsnaam at.advies B.V. en nader te noemen at.groep, de gebruikers van deze algemene voorwaarden. Als gebruikers van deze algemene voorwaarden worden tevens aangemerkt eventuele andere entiteiten gelieerd aan at.groep die deze algemene voorwaarden in het kader van een aanbieding of overeenkomst aan deopdrachtgever ter hand hebben gesteld.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie at.groep eenovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: at.groep en de opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen at.groep en de opdrachtgever tot standgekomen overeenkomst, waarmee at.groep zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 5. Diensten/dienstverlening: de in het kader van de overeenkomst door of namens at.groep te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn, jobcoaching, arbeidsdeskundig onderzoek, de uitvoering van tweede spoor-, re- integratie- en/of outplacementtrajecten, e.e.a. in de meeste ruime zin des woords en conform hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van at.groep en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van at.groep is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 2. Het aanbod van at.groep omvat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de te verlenen diensten. Het aanbod van at.groep is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals de verstrekte gegevens bij intake- of voorbereidende gesprekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens.
 3. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van at.groep dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Een aanbod van at.groep geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat At.groep gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van at.groep, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij at.groep anders aangeeft. at.groep behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de opdrachtgever van een daartoe door at.groep opgemaakt schriftelijk aanbod of opgemaakte schriftelijke overeenkomst. Een overeenkomst wordt in elk geval geacht te zijn tot stand gekomen indien at.groep met instemming van de opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening.
 6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. Indien en voor zover de opdrachtgever de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst overlaat aan derden, is de opdrachtgever jegens at.groep aansprakelijk voor de nakoming daarvan door deze derden.
 2. De opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door at.groep voorgeschreven wijze, aan at.groep te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan at.groep verstrekte informatie. Tevens wat het overige betreft dient de opdrachtgever at.groep steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door at.groep te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover de diensten worden verleend op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de aangewezen ruimte van uitvoering daarvoor geschikt is en at.groep op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.
 4. De opdrachtgever dient at.groep voorts alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen, welke redelijkerwijs nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de diensten.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. at.groep verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt at.groep zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, zonder dat zij kan instaan voor het behalen van de resultaten die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
 2. at.groep spant zich in de uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van at.groep treedt dan ook niet eerder in dan nadat de opdrachtgever at.groep schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen at.groep de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs worden gewijzigd. In geval van een wijziging van een vaste prijs, zal at.groep, behoudens het bepaalde in het volgende lid, daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. at.groep zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de eventuele wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is at.groep gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de eventueel aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van at.groep op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan at.groep een verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van at.groep kan worden gevergd.
 5. Een wijziging van de overeenkomst vindt, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van at.groep schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de meerprijs die daarvan het gevolg is.

ARTIKEL 7. | DERDEN

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar oordeel van at.groep vereist, is at.groep bevoegd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (derden) bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is at.groep niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die eventueel door at.groep bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

ARTIKEL 8. | DUUR, OPZEGGING EN TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN DE OVEREEN- KOMST

1. De overeenkomst eindigt door volbrenging van de opdracht, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst).

2. Een duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan indien niet uitdrukkelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien de duurovereenkomst uitdrukkelijk is aangegaan voor een bepaalde tijd, eindigt de duurovereenkomst van rechtswege door verstrijken van deze bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat stilzwijgende verlenging plaatsvindt. Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan of stilzwijgend verlengd, eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij uitdrukkelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.

3. Indien de opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de overeenkomst tussentijds annuleert of de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is at.groep gerechtigd om vergoeding te vorderen wegens winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is die opdrachtgever in elk geval gehouden om de ter zake de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst door of namens at.groep gemaakte kosten en bestede tijd te vergoeden volgens de overeengekomen c.q. gebruikelijke door at.groep gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

1. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan at.groep mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan at.groep schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat at.groep aan haar verplichtingen heeft voldaan, de opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van at.groep en at.groep niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de eventueel door de opdrachtgever ter zake geleden schade.

2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij at.groep, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake nog te klagen, is komen te vervallen.

3. Indien de opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor at.groep uit een dergelijke klacht van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

4. Ook indien de opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot volledige en tijdige betaling, alsmede de verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, bestaan.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

1. at.groep is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien at.groep bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. at.groep is, indien en voor zover de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst at.groep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is at.groep gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.

3. Voorts is at.groep gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door at.groep geleden schade voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door at.groep op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en/of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van at.groep behoren te komen, de opdrachtgever ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

6. Indien at.groep de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van at.groep vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren.

2. Alle door at.groep vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat deze bedragen (mede) inclusief btw worden vermeld indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. Indien ter zake niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is at.groep gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling c.q. een voorschot te verlangen. Voorts is At.groep, indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, gerechtigd de opdrachtgever maandelijks te factureren.

4. at.groep is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens At.groep.

5. Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur van At.groep vermelde termijn, op de overigens op de factuur door at.groep voorgeschreven wijze.

6. at.groep is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

7. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, onverminderd de bevoegdheden van at.groep als bedoeld in artikel 11, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin wordt in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend in geval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

10. In geval van betalingsverzuim van een opdrachtgever, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal at.groep, in afwijking van het bepaalde in lid 8 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de opdrachtgever tevergeefs schriftelijk is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. at.groep draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door:

- een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;

- het niet, niet tijdig of niet volledig opvolgen van door of namens at.groep gegeven adviezen;

- misverstanden naar aanleiding van mondelinge communicatie, onjuiste of onvolledige overdracht van mondelinge communicatie;

- een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan at.groep kan worden toegerekend.

2. Voor zover in het kader van de overeenkomst relevant, handelt at.groep conform het bepaalde in de Wet verbetering poortwachter. at.groep kan nimmer een Poortwachtergarantie afgeven daar een dergelijke beslissing een besluit is van het UWV. Ten aanzien van een eventuele loonsanctie door het UWV ingesteld, vindt uitsluitend schadevergoeding door at.groep aan de opdrachtgever plaats indien en voor zover de opdrachtgever aannemelijk maakt dat de loonsanctie is ingesteld als gevolg van een tekortkoming van At.groep in de nakoming van overeenkomst.

3. at.groep is niet aansprakelijk voor eventueel opgelegde sancties in verband met de omstandigheid dat de opdrachtgever niet beschikt over een (geldige) Risico Inventarisatie en Evaluatie.

4. Voor zover in het kader van de overeenkomst relevant, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de verzending van de ziekmeldingen aan het UWV, die vallen onder de zogenoemde vangnetconstructie. Elke aansprakelijkheid van at.groep ter zake is uitgesloten.

5. at.groep is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht wie voor het vervoer of de verzending heeft zorggedragen.

6. at.groep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. at.groep is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van at.groep in de nakoming van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van at.groep aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan at.groep toegerekend kunnen worden;
 • redelijkekosten,gemaakttervoorkomingofbeperkingvanschade,voorzoverde opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Mocht at.groep aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft at.groep te allen tijde het recht deze schade te herstellen, bijvoorbeeld door gebreken in de opdrachtuitvoering te herstellen of de opdracht opnieuw uit te voeren. De opdrachtgever dient at.groep hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van at.groep ter zake vervalt. Voorts is de opdrachtgever verplicht alle maatregelen te treffen om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.

8. De aansprakelijkheid van at.groep is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst (excl. btw), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van at.groep betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van at.groep nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van at.groep daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van at.groep dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.

9. De opdrachtgever vrijwaart at.groep van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan at.groep toerekenbaar is. Voorts vrijwaart de opdrachtgever at.groep van alle aanspraken van derden, waaronder mede begrepen (ex-)werknemers van de opdrachtgever, welke aanspraken direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

10. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever at.groep van:

 • aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat deopdrachtgever aan at.groep onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;
 • zijn aanspraken en aanspraken van derden in verband met de omstandigheid dat at.groep vanwege wet- en/of beroepsregels gedwongen is de overeenkomst te beëindigen en/of gedwongen is medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd en ongevraagd informatie te ontvangen, welke at.groep in verband met de uitvoering van de opdracht heeftvergaard.

11.De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden nietindien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van at.groep.

ARTIKEL 14. | GEHEIMHOUDING

1. at.groep zal alle vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens alsmede vertrouwelijke bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de diensten at.groep ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens zorgvuldig bewaren en geheimhouden.

2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. at.groep zal vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze aan at.groep is verstrekt of anderszins ter beschikking is gekomen van at.groep.

4. De geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien en voor zover at.groep krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht, of in verband met de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd of gehouden is, tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. at.groep, haar licentiegevers, dan wel andere door haar ingeschakelde derden, behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen vervaardigde en geleverde c.q. in gebruik gegeven ontwerpen, modellen, programmatuur, offertes en andere documentatie. Het is de opdrachtgever verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

2. In geval van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in het vorige lid, worden alle wettelijke rechten voorbehouden, waaronder mede begrepen het recht op schadevergoeding en ongedaanmaking van de inbreuk.

3. De opdrachtgever is gehouden om, voor zover redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, op verzoek van at.groep de goederen waarop intellectuele eigendom van at.groep, haar licentiegevers, dan wel andere door haar ingeschakelde derden rust, onverwijld, althans binnen de daartoe door at.groep aangezegde redelijke termijn, terug te zenden of, in geval van digitale gegevens, te verwijderen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan at.groep is verschuldigd van € 500,- per dag dat de opdrachtgever dit nalaat, waarbij een gedeelte van een dag als volledige dag wordt aangemerkt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of enige geschilbeslechtingscommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in goed onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van at.groep aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.